www.newstamford.com

Our Courses

โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด (New Stamford Language School) เปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาภาษาจีน และวิชาศิลปะ โดยเปิดคอร์สเรียนสำหรับเด็กนักเรียน ผู้ใหญ่ และสำหรับองค์กร ดูรายละเอียดหลักสูตรของนิวสแตมฟอร์ดตามด้านล่างนี้

เรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language Course)

คอร์สภาษาอังกฤษ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะรอบด้าน โดยครูผู้สอนคุณภาพ เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน แบ่งตามระดับอนุบาล ชั้นประถม มัธยม เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และคอร์สเตรียมสอบ TOEIC IELTS TOEFL

คอร์สภาษาอังกฤษ

 

เรียนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course)

คอร์สภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนสร้างทักษะทั้ง 4 ด้าน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักไวยากรณ์ และเพิ่มความมั่นใจในการสนทนา เปิดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบ N5 N4 และคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ

 คอร์สภาษาอังกฤษ

 เรียนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีน (Chinese Language Course)

คอร์สเรียนภาษาจีน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนะทักษะ 4 ด้าน เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก และสำหรับผู้ใหญ่ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำภาษาจีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนจนสามารถนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนภาษาจีน

 เรียนศิลปะ

หลักสูตรศิลปะ (Creative Arts Course)

คอร์สศิลปะ ฝึกทักษะสำหรับการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กับการทำงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การวาดภาพระบายสี ปั้น ประดิษฐ์ ปะติด กิจกรรมกระดาษ เปิดคอร์สสำหรับเด็กๆ อายุ 5 - 12 ปี ให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนสมาธิ

คอร์สภาษาอังกฤษ