www.newstamford.com

ซัมเมอร์คอร์สสิงคโปร์ Summer Course Singapore

Summer Course  - Singapore ซัมเมอร์คอร์ส สิงคโปร์

"เรียนภาษา ท่องเที่ยวสิงคโปร์"

14 วัน 13 คืน
 20 เมษายน 2014 - 4 พฤษภาคม 2014

เพียง 69,500 บาท

  • รวมตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ
  • ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ตลอดหลักสูตร
  • ค่าอาหารทุกมื้อ
  • ค่าที่พัก
  • ค่ารับ ส่ง จากสนามบินถึงที่พัก
  • ค่าเข้าสถานที่ทัศนศึกษาตามรายการ
  • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ